Nya lagar 1 januari 2022

close up photo of a wooden gavel
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Nya lagar, axplock, som börjar att gälla den 1 januari 2022 är bland annat följande.

Skärpta straff för våld och kränkningar i nära relationer

Brottsbalken och lagen om kontaktförbud ändras så att straff för våld och kränkningar i nära relationer skärps. Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.

Straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps. Även mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud ska inte längre vara straffritt.

Befogenhet att göra husrannsakan för att söka vapen och andra farliga föremål

Förändring i polislagen som började att gälla den 1 december 2021. Den nya befogenheten innebär att polisen får möjlighet att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål, exv explosiva varor. Husrannsakan för genomföras i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Utökade möjligheter att avgöra mål i domstol utan huvudförhandling

Rättegångsbalken och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ändras så att fler brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt ska kunna avgöras utan huvudförhandling. Domstolarna får en större frihet att utifrån varje enskild mål besluta om och anpassa handläggningen utifrån vad som är lämpligast utifrån ändamål och effektivitet.

Brottsligt och straffansvar för nedskräpning mm

Lagändring i miljöbalken som innebär att det blir straffbart med nedskräpning. Böter om 800 kr blir straffet för den som exv kastar snus, cigarettfimp, tuggummi och liknande.

Ny myndighet för psykologiskt försvar

Efter den 1 januari 2002 ska en ny myndighet inrättas som kommer att ha till uppgift att stärka det psykologiska försvaret. Den nya myndigheten ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar samt lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att stärka befolkningens motståndskraft.

En viktig del i arbetet för den nya myndigheten är att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige.

Myndigheter ska arbeta med uppgifterna både i fredstid och i höjd beredskap.

Stärkt skydd för hyresgäster

En hyresvärd ska erbjuda ett nytt hyresavtal till en hyresgäst om hyresgästens hyreslägenhet förstörs i exv en brand om det är skäligt. Ändringen införs i jordabalken.

I bostadsförvaltningslagen införs ändring som innebär att hyresnämnd kan förelägga fastighetsägare att åtgärda brister i förvaltningen.

Straffrabatten för unga myndiga slopas vid allvarlig brottslighet

Från den 2 januari 2022 ändras Brottsbalken på det sätt att den tidigare så kallade straffrabatten för unga slopas i vissa fall. Lagändringen innebär att personer mellan 18-20 år som döms för ett straff där minimistraffet är fängelse i ett år eller mer inte kommer att få någon straffreduktion.

Vidare ska det inte heller krävas starkare skäl än normalt för att en ung myndig person ska dömas till fängelse.

Dessutom innebär ändringen att unga myndiga personer ska kunna dömas till samma straff som andra myndiga personer såsom exv. livstids fängelse.

Allvarliga brott som exv. våldtäkt mot barn, mord mm ska inte kunna preskriberas om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Public Service avgiften sänks

Intäkterna på public service-avgifterna har de två senaste åren varit högre än beräknat varför avgiften sänks 2022 och blir som högst 1328 kr per person och år.

Förenklingar i upphandlingsregelverken

LOU, LUF m fl av upphandlingslagarna ändras för att regelverket vad gäller upphandlingar under tröskelvärden ska bli enklare och flexiblare. Bl a ska upphandlande myndigheter och enheter inte behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *